Iværksætterselskab – også kaldet IVS

Du er nu i gang med at bestille et IVS. Prisen er 1.899,00 DKK + moms med tillæg af DKK 670,00 i registreringsafgift til Erhvervsstyrelsen - medmindre du tilvælger prissatte ydelser nedenfor.

IVS er et "særligt" anpartsselskab

Du har læst vores ”Guide: Hvad er et Iværksætterselskab” og vi fremhæver:

1) Et IVS skal opspare mindst 25% af selskabets overskud årligt – indtil selskabets kapital og opsparing udgør 50.000 kr.

2) Et IVS kan først udbetale udbytte, når selskabet "indeholder" de i pkt. 2 nævnte 50.000 kr.

3) Ledelsen har ansvaret for, at selskabet altid har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag.

4) Et IVS er omfattet af de almindelige selskabsretlige regler for anpartsselskaber, ligesom et IVS skal overholde årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse m.v.

Instruks

1) Udfyld blanketten nedenfor

2) Læs denne blanket grundigt igennem

3) Hvis du er i tvivl ringer du gratis til os

4) Udskriv blanketten, underskriv og send en kopi heraf, sammen med farvekopier af kørekort eller pas OG sygesikringsbevis til os!
Du er velkommen til at sende blanketten med e-post eller med almindelig post.
Sender du per mail, så send til vores Paralegal Merete Ynill på my@sanktpetri-advokater.dk


Vi ekspederer din bestilling, når:

a) Ditselskab™ har modtaget denne blanket i korrekt og komplet udfyldt stand tillige med alle nødvendige bilag

b) Indbetalingen af selskabskapital m.v. er modtaget på klientkonto og bogført hos os.

c) Ditselskab™ har bekræftet sagens modtagelse.

Mere om selskabet

Selskabets navn

VIGTIGT: Tjek selv om det ønskede navn er ledigt eller om navnet krænker andres rettigheder. Vi påtager os ikke ansvaret for, om navnet krænker 3. mands ret. Du kan bl.a. tjekke navnet på cvr.dk

Skal selskabet have binavne?

Ja, selskabet skal have følgende binavne

Binavn #1
Binavn #2
Binavn #3
Binavn #4
Binavn #5

Selskabets adresse
Postnummer
By
Hjemstedskommune
Selskabets formål er...

Skal selskabet have en anden virkningsdato FREM I TID end stiftelsesdatoen?

Ja, selskabet skal have en anden virkningsdato FREM I TID

Hvis der ikke opgives en dato, vil stiftelsen have virkning fra underskrifen af stiftelsesdokumentet. Hvis du vælger en fremtidig dato, starter regnskabsåret på denne dato, og selskabet kan først "anvendes" fra denne dato

Virkningsdato / -

Selskabet er stiftet med retsvirkning fra virkningsdatoen. Der kan i perioden fra stiftelsen til denne dato ikke erhverves rettigheder eller indgås forpligtelser i selskabets navn eller på selskabets vegne. Dvs. selskabet kan ikke "anvendes" før fra den angivende dato.

Hvis der ikke angives en dato, vil stiftelsen have virkning fra underskriften af stiftelsesdokumentet. Hvis du vælger en fremtidig dato, starter regnskabetsåret på denne dato, og selskabet kan først "anvendes" fra denne dato.

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår kan løbe i op til 18 måneder, for herefter at fortsætte i 12 nye måneder. Det første år kan også være kortere.

Hvis du stifter selskabet efter 1. januar kan du vælge at første regnskabsår udstrækker sig til 30. juni det følgende år - altså op til 18 måneder.

Hvis du stifter selskabet efter 1. juli kan du vælge at første regnskabsår udstrækker sig til 31. december det følgende år - altså op til 18 måneder

HVIS DU VIL SKATTEOPTIMERE:

Hvis regnskabsåret udløber 30. september kan du opnå følgende fordele: For det første kan revisor nå prævist at beregne selskabets a conto skat til fristen 20. november, for det andet kan du nå at hæve udbytte i det pågældende kalender år med gunstig beskatning.

Angiv først det "normale" regnskabsår f.eks. 01/01 - 31/12, og herefter udstrækningen af selskabets første regnskabsår.


OBS: Overvej nøje, om du ikke skal vælge, at første regnskabsår skal løbe fra nu, hvor du stifter, til 31. december 2017. Så får du et godt langt regnskabsår til at starte med. (Hvis du vælger dette, skriver du 01/01 – 31/12 , nedenfor; og skriver 31.12.2017 som første regnskabsår..)

Selskabets ordinære regnskabsår

Fra (DD / MM)
Til (DD / MM)

Selskabets første regnskabsår

Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsesdatoen...

og indtil følgende dato:

Stifter information

Vigtigt, alle personer nævnt nedenfor skal

- Vedlægge kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis.

- Underskrive blanketten.

Hvis du er udenlandsk statsborger skal du vedlægge

- Farvekopi af pas med læsbart pasnummer

- Officiel dokumentation for adresse i udlandet

- Du skal være myndig i henhold til dit lands lov


Stifter

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabets anpartskapital, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberettiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #2

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabets anpartskapital, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskabStifter #3

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabets anpartskapital, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberettiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #4

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabets anpartskapital, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #5

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabets anpartskapital, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Ledelse

Selskabet skal inkluderer

TIP: Er "direktøren" den samme som stifter? Skriv "mig selv" i navnefeltet.


Direktør

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #2

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #3

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #4

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.Bestyrelsesmedlem #1

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Bestyrelsesmedlem #2

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Bestyrelsesmedlem #3

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Ja tak, en standard forretningsorden til bestyrelsen til 1,000.00 DKK + moms

Selskabets tegningsregel:

Selskabets "tegningsregel" fastlægger, hvem i ledelsen, der kan indgå aftaler på vegne selskabet.

Vælg

Anden tegningsregel

Revisor

Her angives om et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma skal indtræde som revisor for selskabet. Stifter har ansvaret for at pågældende revisionsfirma har accepteret hvervet forud for registreringen.

I visse tilfælde kan man fravælge revision. Betingelserne for at fravælge revisor finder her (klik)

ANBEFALING: Vi anbefaler næsten altid, at du fravælger revision. Du kan altid senere tilvælge revision. Fravælger du IKKE ved stiftelsen, kan du FØRST fravælge ved den næste ordinære generalforsamling i selskabet - altså f.x. 5 måneder EFTER udløb af første regnskabsår.

Ønskes revision fravalgt?

Ja, selskabets årsregnskab skal ikke revideres, og revisor skal fravælges.

Pligtinformation om revisor

CVR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mail adresse til revisor
Tlf

Er din sag en hastesag?

Vores normale ekspeditionstid er 2-3 dage afhængig af travlhed. Når dit selskab er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, skal styrelsen behandle sagen manuelt, før vi modtager CVR. Hvis din sag haster, kan vi påvirke styrelsens sagsbehandlingstid. Vi skal anvende tid herpå, og derfor beregner vi et gebyr. Gebyret forfalder KUN, hvis vores påvirkning har EFFEKT. Hvis du ønsker hastebehandling, skal du tilvælge dette, og beskrive KONKRET, hvorfor din sag haster. F.eks. "selskabet skal indenfor meget kort tid indgå afgørende aftale".

Sagen haster meget: Tillæg kr. 1.400 ekskl. moms. (Læs teksten ovenfor)

Ja, selskabet skal momsregistreres:

Momsregistrering omfatter også import/eksport registrering, A-skatteregistrering, m.v.

Tilvælger du her, tager vi fat i dig, og sikrer, at alt går rigtig for sig.

Selskabet skal momsregistreres: Tillæg kr. 1.000 ekskl. moms.

Ja, I skal registrere ejerforholdet i Selskabet i Det Offentlige Ejerregister.

Registrering i Det Offentlige Ejerregister er lovpligtigt. Registrering skal ske indenfor 14 dage.

Manglende overholdelse medføre bøde for selskabet. Fravælger du ydelsen, står du selv for denne registrering. (Læs mere her.)

Prisen nedenfor gælder uanset antal ejere af selskabet du bestiller.

Ejerforholdet skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Tillæg kr. 600 ekskl. moms. (VIGTIGT: Prisen dækker kun registrering af følgende selskabsejere 1) personer med gyldigt dansk CPR nummer og med registreret bopæl i Danmark, eller 2) danske IVS, ApS ell. A/S. For alle andre er tillægget 1.500,00 ekskl. moms, medmindre vi ved modtagelsen af bestillingen meddeler andet.)

Hvor meget skal du indskyde i kapital?
– Få svaret her

Et iværksætterselskab kan etableres med et indskud fra 1 krone. Dog KUN, hvis du SELV betaler alle omkostninger forbundet med stiftelsen.

Du skal derfor nedenfor vælge, om du vil betale, eller om selskabet skal betale.

TIP: Den eneste fordel ved at lade selskabet betale er, at du kan trække momsen fra på stiftelsesomkostningen. Uanset hvad du læser på andres hjemmesider herom, så KAN DU IKKE trække stiftelsesomkostninger fra i skat.

Hvis iværksætterselskabet "selv" skal betale for ”sin egen stiftelse”, er det temmelig kompliceret. Omkostningen til stiftelsen skal kunne "rummes" i dit indskud, MEN på grund af særlige selskabsretlige regler skal dit indskud herefter være mere end dobbelt så stort som omkostningen. Derfor kan du ikke nøjes med f.x. 1 krone i indskud, hvis selskabet skal betale.

Hvis du vil "nøjes" med et indskud fra 1,- kr, må du selv betale.

Vi anbefaler umiddelbart, at du selv betaler. (Dette er IKKE konkret rådgivning.)


1. Angiv her, om du vil betale, eller om selskabet skal betale

Jeg ønsker selv at betale for stiftelsen. – Gå herefter til punkt 4, nedenfor.


Selskabet skal betale alle omkostninger ved stiftelsen. Gå til punkt 2.2. (Selskabet skal betale alle omkostninger:) Sådan beregner du, hvor meget du mindst skal indskyde:

Hvis du ønsker, at selskabet skal betale alle omkostningerne ved stiftelsen, skal du nu "beregne", hvor meget du så skal indskyde.

Efter selskabloven er det et krav, at selskabet ikke "mister" mere end halvdelen af sin anpartskapital, i det øjeblik selskabet etableres (Selskabslovens §119).

Hvis vores ydelser til dig kostede 3.000 kr., skal du altså indskyde 6.000 kr.

Basisprisen er altid kr. 1.899 + moms + et registreringsgebyr på 670 kr til staten. Men du kan have tilkøbt ydelser ovenfor.


Sådan beregner du:

1) Læg alle omkostninger til os sammen.

2) Tillæg moms.

3) Tillæg gebyret til Erhvervsstyrelsen.

4) Herefter har du en sum.

5) Denne sum fordobler du – dette er dit indskud.

Valget er dit, og du bør jo ikke kun inddrage stiftelsesomkostningernes størrelse ved fastlæggelsen af dit kapitalindskud.


Eksempel: Skal selskabet betale for stiftelsen og for en momsregistrering, er prisen inkl moms og gebyr til styrelsen altså 4.293,75. Du skal derfor mindst indskyde det dobbelte, kr. 8.600,-. Dit IVS får altså en anpartskapital på 8.600 kr. i dette eksempel.


3. Bør jeg indskyde MERE end ovenstående "mindste"-indskud?

Måske? Husk, du får flere omkostninger i selskabet. Det kan derfor være meget klogt at indskyde mere end det vi angiver ovenfor. Alt andet lige vil dit nye IVS være bedre økonomisk rustet.

Afgørelsen skal du træffe i overensstemmelse med din forretningsplan.

4. Hvor meget indskyder du som kapital i dit IVS? - Altså det beløb, der skal stå i vedtægterne.

Angiv beløb.

Angiv størrelsen på dit indskud (iværksætterselskabets anpartskapital)


5. Hvis du SELV vil betale for stiftelsen m.v., skal du angive, hvor meget du deponerer her:

Beregn selv summen af omkostninger til os inklusive moms og gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Du skal - i forbindelse med din bestilling - deponere omkostninger & selskabskapital på klientkonto hos os. Vi kan først anmelde selskabet til Erhvervsstyrelsen, når disse beløb er ankommet.

Angiv hvor meget du deponerer hos os. Sammenregn dine "køb" og "tilkøb", tillæg moms med 25% og husk statsgebyret på 670 kr.

Angiv størrelsen af dit depot


Angiv den klientkonto, du ønsker at anvende

Danske Bank

Kontoindehaver Advokat Jacob Tøjner, CVR 28164602

Reg. 9173 Kontonummer 4783190591


Nordea

Kontoindehaver Advokat Jacob Tøjner, CVR 28164602

Reg. 2191 Kontonummer 8897 219 469

Tilbageførsel af kapital til selskabet

Vi skal tilbageføre kapitalen til selskabets konto i banken

Bankoplysninger

Navnet på selskabets bank
Hvis du har en bankrådgiver, anfør navnet
Evt. E-mail adresse på din bankrådgiver

I de allerfleste tilfælde kan dit selskab ikke få en bankkonto, før vi har etableret selskabet for dig. Derfor kan du i de fleste tilfælde ikke oplyse en kontonummer nedenfor. Du skal ikke bekymre dig. Vi kan altid få kontonummeret senere. kommunikerer derfor med din bank herom efter vi har etableret selskabet.

(VIGTIGT: Du må ikke skrive din egen konto.)

Selskabets evt. reg. nr.
Selskabets evt. kontonummer

Vigtigt

For at sikre at kontonummeret er korrekt, insisterer vi altid på en bekræftelse fra banken, før vi tilbagefører kapitalen. Hvis du ikke udfylder ovenstående kan vi bare modtage informationen senere i processen, når du har valgt den rette bank til selskabet.

Vilkår

Ovenstående person, fysisk eller juridisk person, giver hermed advokat Jacob Tøjner fuldmagt til på vore vegne at underskrive, tiltræde, udforme og justere nødvendige stiftelsesdokumenter, vedtægter og anmeldelser vedrørende stiftelsen og registreringen af de(t) på denne blanket angivne selskab(er) - alt med det indhold, der er angivet af mig/os ovenfor i dette dokument.

Fuldmagten indebærer, at advokat Jacob Tøjner eller den han bemyndiger hertil, herefter er bemyndiget til at handle på mine/vore vegne i nævnte forbindelse, herunder i forbindelse med stiftelsen og registreringen af de(t) på denne blanket angivne selskab(er) i Erhvervsstyrelsen.

Fuldmagten bortfalder uden videre, når de(t) på denne blanket angivne selskab(er) foreligger registreret.

Vi afgiver samtidig tro og love erklæring på, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at vi er de personer, vi angiver og med ovenstående og vedlagte dokumentation angiver at være.


Vi tillader at advokat Jacob Tøjner må kommunikere med os også fremadrettet via e-mail. Dette gælder tillige til selskabet/selskaberne.

Vi er interesserede i selskabsretlige og andre juridisk orienterede emner, som advokat Jacob Tøjner vurderer, kan være i vores/selskabets/selskabernes interesse.

Vi kan til enhver tid meddele, at vi ikke længere ønsker dette ved meddelelse til advokat Jacob Tøjner.

Vi giver endvidere samtykke til, at ditselskab anvender ovenstående selskabsnavn på kundereferencelisten på www.ditselskab.dk.

Print formularen (klik)