Menu

Advokatbistand fra Jacob Tøjner

Du er enten i gang med at bestille advokatbistand fra advokat Jacob Tøjner, eller du er landet her, fordi du skal 'uploade' persondata og andre fortrolige informationer krypteret via 'Gå til bestilling' nedenfor. PÅ DENNE SIDE KAN DU LÆSE ALT OM VORES BEHANDLING AF PERSONDATA, OG NÅR DU UPLOADER PERSONDATA TIL OS, ACCEPTERER DU HERMED OG GIVER SAMTYKKE TIL VORES DATABEHANDLING.

Timepris 2.250 + moms Bestil

Advokatbistand: Advokat Jacob Tøjner.

Jeg har fungeret i branchen siden midten af 90’erne, og er gedigen, erfaren og dygtig advokat.

Den betegnelse bygger på de resultater jeg opnår i mine sager, og på de udtalelser mine klienter kommer med både under og efter min bistand.

Jeg har gennem alle år sørget for at efteruddanne mig løbende og har via berøringsflader med talrige brancher og sagsemner/juridiske emner opnået en meget stor erfaring. Jeg har skatteretten inde under huden, hvor den skal være i alle relationer og alle transaktioner. Der er ikke noget i dag, der ikke påvirkes af skatteret.

Jeg fører en mængde sager ved retten, og påtager mig ofte større erhvervsorienterede sager. Jeg beskæftiger mig alene med momsregistrerede erhvervsdrivende klienter, og udfører ikke sager for forbruger. Jeg har en perlerække af samarbejdspartnere og underleverandører, som hjælper mine erhvervsklienter med køb/salg af sommerhus eller ejendom eller skilsmisse.

Ønsker du at drøfte en sag, ønsker du en vurdering af en erhvervslejekontrakt, står du overfor muligt partnerskab og optagelse i ejerkreds af et selskab, etc. etc. etc. – så er det sagstyper, jeg har haft et utal af. Ret henvendelse, og vi taler sammen, og ikke mindst finder ud af sammen, hvad din sag ‘står i omkostningsmæssigt’.

Jeg er en succesrig advokat, der har masser at beskæftige mig med. Jeg ‘sælger’ alle mine timer, og jeg er ikke ‘sulten’. Derfor får du reel rådgivning, der ikke er båret af, ‘at jeg bare skal have din sag’. Jeg påtager mig ikke sager, hvor jeg ikke er kompetent. Jeg arbejder løsningsorienteret for dig og med dig, fordi det er den måde, man (efter min opfattelse) skal arbejde på som advokat. Som klient skal du fra din advokat modtage et modspil, en ærlighed og en fortrolig sparringspartner, og det finder jeg at du finder hos mig. Jeg har et utal af relationer og klienter, som jeg har kendt i +15 år. Du kan blive den næste.

Priser – timepriser? eller: hvad koster det? Hr. advokat ;-)

Jeg har kun erhvervsklienter. Derfor er alle priser angivet eksklusiv moms.

Her på sitet finder du både ydelser, der er baseret på fast pris, eller som angives som ‘overslagspriser’ – det sidste er for at give dig et indtryk af omkostningen, fordi jeg så undgår, at du ringer og spørger til, hvad ‘et eller andet mon koster’. Jeg arbejder ofte med faste priser på samlede pakker. Men i visse sager er det ikke muligt at fastlægge prisen på forhånd. I sådanne sager kræver et overslag endda en nærmere analyse. Denne analyse betaler du ofte for, fordi analysen angiver en løsning, der skal produceres. Jeg kan ikke leve af, først at fortælle dig, hvordan du bager brødet uden at få betaling herfor, hvorefter du så går til en anden rådgiver, der ikke kunne opskriften. Derfor dette princip.

Jeg kan ikke vide, hvor lang tid der medgår med gennemgang af en eller anden aftale, uden at se aftalen først, men sender du aftalen, så kan jeg som regel vurdere et tidsmæssigt muligt omfang omgående.

Hvis vi arbejder efter medgået tid, altså tidsforbrug, er timeprisen for advokatbistand normalt kr. 2.250 + moms.

Advokater er underlagt lov om hvidvaskning, og derfor er vi underlagt principperne om ‘KYC’, altså ‘Know Your Client’ eller på dansk, kend din klient. Når du anmoder om advokatbistand på blanketten, skal du derfor uploade en række personlige oplysninger og dokumentationer (persondata). Blanketten er ikke udtømmende for den handler kun om dig som person. Alt der kræves, kræves som følge af lov om hvidvaskning, jfr. mere nedenfor om persondata.

Efter modtagelsen af din anmodning gennemgår vi denne hurtigst muligt. Der kan dog gå op til flere arbejdsdage, før du får svar. Haster din sag, skal du derfor ringe til os og aftale nærmere med min paralegal Merete Ynill. Vi ser frem til at hjælpe dig med din sag.

Lov om behandling af personoplysninger:

Information om personoplysninger, oplysninger om kundeforholdet i og kundens oplysningsforpligtelse overfor Advokat Jacob Tøjner. Det følgende gælder tilsvarende for enkeltstående ekspeditioner eller lignende, selvom der ikke er etableret et egentligt klientforhold mellem klienten og advokat Jacob Tøjner:

Definitioner:

Ved personoplysninger forstås: »Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).« Omfattet af begrebet personoplysninger er herefter oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om det forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer som f.eks. løbenummer.

Ved behandling forstås ifølge lovens § 3, nr. 2: »Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for.« Begrebet behandling omfatter ikke blot – som efter den tidligere gældende registerlovgivning – registrering, opbevaring og videregivelse af oplysninger, men derimod enhver form for håndtering af oplysninger. Begrebet dækker således bl.a. over indsamling, registrering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring, blokering og sletning.

Ved register forstås: »Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag.« Omfattet af bestemmelsens registerbegreb er manuelle registre, såsom fortegnelser, kartoteker, journalkortsystemer og andre samlinger af manuelt materiale, som opbevares struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til de indeholdte personoplysninger.

Ved dataansvarlig forstås: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Den dataansvarlige hos Advokat Jacob Tøjner er advokat Jacob Tøjner.

Behandling og videregivelse af person- og klientoplysninger

A: Indhentning og brug af personoplysninger

Advokat Jacob Tøjner er forpligtet til at indhente en række oplysninger om Klienten til brug for fx identifikation af klienten, for eksempel til anmeldelse/indberetning til myndigheder og opfyldelse af offentligretlige krav til viden om klienten. Dette gælder bl.a. navn, adresser, herunder postadresse, CVR-nummer, oplysninger om klientens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Ved udenlandsk adresse skal tillige indhentes oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer (TIN nummer).

Advokat Jacob Tøjner er endvidere forpligtet til at indhente dokumentation for oplysningerne. I øvrigt indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger, som Advokat Jacob Tøjner efter en risikovurdering, finder er nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

For at sikre, at klienten kan for eksempel etablere kapitalselskab via bistand fra Advokat Jacob Tøjner, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer, oplysninger om LEI kode (legal entity identifier) og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne. Personoplysninger, der er indhentet i henhold til hvidvaskloven, og som ikke er generelle personoplysninger, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endvidere indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger til brug for udbud af advokatydelser af enhver art, fx klientrådgivning, klientbetjening, klientpleje, klientadministration analyser og udvikling af nye produkter og markedsføring.

Der indhentes oplysninger ved oprettelse af kundeforholdet og senere.

Advokat Jacob Tøjner indhenter oplysninger fra danske og internationale offentlige registre, fx CVR-registret og CPR-registret (fx ved adresseændringer).

Desuden kan Advokat Jacob Tøjner indhente oplysninger om en klient eller de reelle ejere fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder fx via internetsøgninger, når det efter en risikovurdering er berettiget.

I forbindelse med indbetalinger til klientkonto tilhørende Advokat Jacob Tøjner af enhver art, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger fra indbetalere, pengeinstitutter og andre med henblik på at overholde gældende lovgivning samt udarbejde eget klientbogholderi udforme kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.

B: Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om klientforhold videregives kun med klientens skriftlige samtykke, eller hvor Advokat Jacob Tøjner er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner kan med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt for advokater og anden lovgivning som fx persondataloven, hvidvaskloven og retsplejeloven uden klientens samtykke fx videregive:

  • Kundeoplysninger til virksomheder, som udfører databehandlingsopgaver, og andre lignende opgaver, herunder administrative opgaver for Advokat Jacob Tøjner.
  • Nødvendige oplysninger til myndighederne om, at klientmidler mistænkes for at være udbytte fra en kriminel handling eller for at være forbundet med finansiering af terrorisme, i de tilfælde hvor der er givet underretning i henhold til hvidvasklovgivningen. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor Advokat Jacob Tøjner er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvaskloven.

C: Indsigt

Klienten har efter persondatalovgivningen ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om klienten Advokat Jacob Tøjner behandler, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner har ret til at kræve betaling for skriftlig information herom efter takster fastsat af justitsministeren. (Bekendtgørelse 2000-06-15 nr. 533 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelser om indsigt.)

En klient, der har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan senere få bekræftet hvilke typer af oplysninger, der kan videregives, til hvilke formål videregivelse kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

D: Fejl i advokat Jacob Tøjner oplysninger

Hvis Advokat Jacob Tøjner bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om klienten, vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.

E: Opbevaring og sletning af oplysninger i henhold til hvidvasklovgivningen

Advokat Jacob Tøjner opbevarer oplysninger indhentet i henhold til hvidvasklovgivningen, herunder identitets- og kontroloplysninger, kopi af foreviste legitimationsdokumenter, relevante transaktionsoplysninger og oplysning om gennemførte undersøgelser. Personoplysningerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, medmindre andet er fastsat i øvrig lovgivning.

Pligt til at give oplysninger til Advokat Jacob Tøjner

Klienten er forpligtet til at meddele Advokat Jacob Tøjner de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Advokat Jacob Tøjners forpligtelser overfor myndigheder fx efter hvidvaskloven. For klientforhold etableret efter 14. oktober 2015 gælder, at klienten ved klientforholdets etablering er forpligtet til at skaffe legitimation i form af fx pas eller kørekort for alle medlemmer af klientens bestyrelse og/ eller direktion og dokumentation for deres adresse. Ændres sammensætninger af bestyrelse og/eller direktion senere gælder en tilsvarende forpligtelse i forhold til nye medlemmer af bestyrelse og/eller direktion.

********

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ gå til toppen af siden