**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Advokatbistand | Jacob Tøjner

Opnå seriøs og velfunderet advokatbistand | Opnå en indledende samtale om din sag | Kontakt specialistadvokat Jacob Tøjner i fuld fortrolighed.

Gratis indledende samtale Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat - med erfaring tilbage fra 1990'erne
 • Hurtig, analytisk og giver ærlige svar
 • Ordholdende, høj etik og til at forstå
 • Kvalitetsbevidst, men også omkostningsbevist
 • Engageret, populær og dygtig
 • Bevidst om egne begrænsninger !

Advokatbistand fra Advokat Jacob Tøjner.

Erfaring

Jacob Tøjner har fungeret i advokatbranchen siden midten af 90’erne. Jeg har gennem alle år sørget for at efteruddanne mig løbende og har via berøringsflader med talrige brancher og sagsemner/juridiske emner opnået en meget stor erfaring.

Klienten

Jeg beskæftiger mig alene med momsregistrerede erhvervsdrivende klienter, og udfører normalt ikke sager for forbrugere.

Netværk

Jeg har en perlerække af samarbejdspartnere og underleverandører, som kan medvirke i sager, hvor der er behov. Dette afklares i forbindelse med aftaler med dig.

Jeg har et bredt netværk af for eksempel revisorer, der dækker hele Danmark, og kan bidrage med netværket til dig, såfremt du ikke selv er dækket ind. Jeg formåer selvsagt at samarbejde med dine rådgivere i dit netværk.

Har du et konkret behov

Ønsker du at drøfte en sag, ønsker du en vurdering af en kontrakt, står du overfor muligt partnerskab og optagelse i ejerkreds af et selskab, etc. etc. etc. – så er det sagstyper, jeg har haft et utal af. Ret henvendelse, og vi taler sammen, og ikke mindst finder ud af sammen, hvor din sag ‘står i omkostningsmæssigt’.

Vilkår

Vilkår for leverancer fra advokat Jacob Tøjner

 • Afregning af enhver bistand gennemføres på basis af den med forholdet medgåede tid, medmindre andet er aftalt – eller fremgår af omstændighederne – eksempel: etablering af selskaber afregnes til faste priser.
 • Timesatsen i 2024 udgør DKK 2.900,00 med tillæg af moms.
 • Der aconto afregnes ved passende intervaller eller når sagen afsluttes.
 • Medgået tid er al den tid jeg anvender på sagen, herunder, men ikke alene: sagsbehandling, møder, telefonsamtaler, korrespondance, mails, ekspeditioner af dokumenter, juridiske undersøgelser, transport til og fra klienten / til og fra retten, overvejelser vedr. problemstillinger i sagen, etc.
 • Advokatbistanden leveres af Advokatfirmaet Jacob Tøjner, CVR 28164602.
 • Betalingsbetingelserne er medmindre andet aftales 8 dage fra fakturadato. Forfaldne ikke betalte fakturabeløb forrentes med 2,4 % per påbegyndt måned overfor erhvervsklienter. Der tilskrives renter månedligt. Der er tale om renters renter.
 • Indeståender på klientkonto forrentes ikke overfor klienten, ligesom indeståender på klientkontoen ikke påvirkes af negative renter. Positive renter tilfalder således advokatfirmaet, ligesom negative renter betales af advokatfirmaet.
 • Jeg er ansvarsforsikret via ansvarsforsikringsselskabet CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K. Advokatansvaret er ALTID begrænset til den til enhver tid værende dækning på min lovpligtige ansvarsforsikring i forsikringsselskabet CNA (PT: årlig dækning ca. 2,5 mio. kr.). Eventuelt tab forårsaget af min rådgivning der overstiger ansvarsforsikringsdækningen kan ikke gøres gældende overfor mig.
 • Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage: Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Lov om hvidvaskning

Advokater er underlagt lov om hvidvaskning

Advokater er underlagt lov om hvidvaskning, og derfor er vi underlagt principperne om ‘KYC’, altså ‘Know Your Client’ eller på dansk, kend din klient.

Når du anmoder om advokatbistand, skal du derfor ofte uploade en række personlige oplysninger og dokumentationer (persondata). Blanketten er ikke udtømmende for den handler kun om dig som person. Alt der kræves, kræves som følge af lov om hvidvaskning, jfr. mere nedenfor om persondata.

Efter modtagelsen af din anmodning gennemgår vi denne hurtigst muligt. Der kan dog gå op til flere arbejdsdage, før du får svar. Haster din sag, skal du derfor ringe til os.

Vi ser frem til at hjælpe dig med din sag.

Databeskyttelse | Databeskyttelsesloven | English version below

Registrering og behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet Jacob Tøjner, CVR nr. 28164602, (”Advokatfirmaet”) driver advokatvirksomhed fra adressen Nørregade 45, 1165 København K, og modtager som led heri personoplysninger om klienter og andre fysiske personer.

Advokatfirmaet er ansvarlig (dataansvarlig) for behandlingen af disse personoplysninger, og Advokatfirmaets behandling af personoplysningerne er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.

Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om klienter, klientens familiemedlemmer, modparter og andre fysiske personer:

 • Almindelige kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • IP-adresser
 • CPR-nr.
 • Legitimationsdokumentation, evt. kopi af pas eller kørekort
 • Økonomiske og juridiske oplysninger
 • Forsikringsoplysninger
 • Sociale og personlige oplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Straffeoplysninger
 • Ansættelsesoplysninger, herunder evt. oplysning om fagforeningsmæssig tilknytning

Personoplysningerne behandles i digitaliseret og i nogle tilfælde fysisk form.

Formålene med behandling

Advokatfirmaet behandler personoplysninger(ne) med følgende formål:

 • at yde juridisk bistand i tvister ved almindelige domstole, faglig og ikke-faglig voldgift, nævn mv.
 • at yde bistand i forbindelse med gennemførelse af forretningsmæssige transaktioner vedrørende Advokatfirmaets klienter, eksempelvis virksomhedsoverdragelser
 • at yde juridisk og hertil knyttet rådgivning til klienter inden for diverse retsområder, som falder inden for Advokatfirmaets forretningsområder
 • at yde bistand til berigtigelse af klienters retsforhold, eksempelvis gennemførelse af køb af fast ejendom

Behandling af personoplysninger(ne) vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde det/de pågældende formål.

Indsamling af persondata

Persondata, som behandles af Advokatfirmaet, vil være i) oplyst af den registrerede selv, ii) modtaget fra tredjemand, eksempelvis domstolene, offentlige myndigheder, modparter og disses advokater, vidner eller andre personer involveret i sager, der behandles af Advokatfirmaet, eller iii) indsamlet af Advokatfirmaet fra offentligt register, navnlig Tingbogen, Personbogen, CVR-registeret og CPR-registeret, eller iv) indsamlet af Advokatfirmaet fra andre offentlige kilder, herunder internettet.

Grundlag for behandling af personoplysninger

Det retlige grundlag for Advokatfirmaets behandling af personoplysninger er en eller flere af følgende:

 • af hensyn til opfyldelse af en aftale med klienten, herunder en aftale om advokatrepræsentation i retssag eller aftale om ydelse af advokatrådgivning,
 • for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder eksempelvis når Advokatfirmaet medvirker under en retssag,
 • i visse tilfælde hvor det er nødvendigt for, at Advokatfirmaet kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til den registrerede ikke går forud herfor
 • for at opfylde hvidvaskregler gældende for advokater

Deling af personoplysninger

Følgende fysiske og juridiske personer vil i relevant omfang kunne få adgang til personoplysninger som led i Advokatfirmaets sagsbehandling:

 • retter/domstole, voldgiftsretter, klagenævn og offentlige myndigheder, som kan træffe afgørelse i verserende sager
 • modparter og disses advokater, der indgår i retssager eller retsforhold, som den registrerede er part i
 • andre parter og deres advokater i sagskomplekser, som Advokatfirmaet behandler
 • banker, ejendomsmæglere og andre selskaber/virksomheder, som har en relevant rolle i behandlingen af Advokatfirmaets sager
 • forsikringsselskaber, der yder retshjælpsdækning, eller som på anden vis repræsenterer en partsinteresse i en sag, som Advokatfirmaet er part i
 • sagkyndige og andre personer, herunder vidner, der er involveret i en sag
 • medarbejdere hos Advokatfirmaet
 • offentlige myndigheder, som i henhold til lov er berettiget til at kræve personoplysninger udleveret, eller over for hvem Advokatfirmaet har en indberetningspligt, eksempelvis i forbindelse med hvidvaskregler
 • Advokatsamfundets repræsentanter i forbindelse med tilsyn i henhold til gældende regulering for advokater
 • offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå

Deling/videregivelse sker alene, hvor det er nødvendigt af hensyn til Advokatfirmaets behandling af en sag og hermed forbundne administrative og økonomisk begrundede opgaver, eksempelvis fakturering.

Personoplysninger kan, når det er relevant for sagsbehandlingen, overføres til andre lande både inden og uden for EU. Advokatfirmaet udvælger nøje sine samarbejdspartnere og lægger afgørende vægt på, at oplysninger om sager altid behandles fortroligt.

Varighed af opbevaring

Advokatfirmaet opbevarer personoplysningerne, så længe de (i) er relevante for Advokatfirmaets varetagelse af hvervet, (ii) er nødvendige for at imødegå eventuelle krav, der måtte blive rejst mod klinten eller Advokatfirmaet, og herudover (iii) så længe det er nødvendigt for at kunne varetage klientens interesser og imødekomme klientens behov.

Personoplysningerne slettes som udgangspunkt 5 år efter sagens afslutning, men dette beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Der lægges ved denne vurdering vægt på karakteren af den bistand, der ydes, dokumentationshensyn og den relevante lovgivning, herunder navnlig bogføringsreglerne, reglerne om interessekonflikt og almindelige regler om forældelse af formueretlige krav samt klientens behov for fremadrettet at kunne tilgå oplysningerne.

En klient kan til enhver tid opsige Advokatfirmaets hverv, ligesom en beskikkelse kan bringes til ophør af den beskikkende myndighed. Advokatfirmaet er imidlertid selv i denne situation underlagt en række regler og pligter, som gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advokatfirmaet sikrer personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte den registrerede persons oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Advokatfirmaet benytter ParagrafPro / Fagerdata ApS som systemleverandør for behandling, og opbevaring af persondata sker på servere drevet inhouse. .

Der er indgået databehandleraftaler, der garanterer de relevante, anbefalede og lovforeskrevne sikkerhedsforanstaltninger og deraf følgende beskyttelse af de persondata, der behandles af Advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har fastlagt, at andre advokater og medarbejdere hos Advokatfirmaet alene må tilgå personoplysninger, i det omfang dette er relevant for sagsbehandlingen. De personer i Advokatfirmaet, der får adgang til personoplysninger, er underlagt tavshedspligt.

Den registreredes rettigheder

Den fysiske person, som Advokatfirmaet opbevarer oplysninger om, herunder typisk klienten, har følgende rettigheder i forhold til Advokatfirmaet:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om den pågældende, der er registreret af Advokatfirmaet.
 • Ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om den pågældende registreret af Advokatfirmaet.
 • Ret til at få slettet oplysninger om den pågældende, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene ovenfor og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler Advokatfirmaet i medfør af dansk eller EU-lovgivning.
 • Ret til at begrænset behandling af persondata om den pågældende, når rigtigheden eller urigtigheden af de omhandlede persondata ikke kan konstateres, eller personoplysningerne skal bruges som bevismiddel.
 • Adgang til at få fremsendt i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail, til den pågældende selv, eller til en af den pågældende ny udpeget advokat eller anden tredjemand, de oplysninger, den pågældende selv har afgivet til Advokatfirmaet.

Advokatfirmaet informerer ikke en person, som ikke er klient, om denne persondatapolitik, herunder personens rettigheder i henhold til dette pkt., såfremt Advokatfirmaets behandling af personoplysningerne er omfattet af Advokatfirmaets tavshedspligt, og denne vil blive kompromitteret ved informationen.

Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Advokatfirmaet for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.

Kontakt

Hvis den registrerede har indvendinger mod Advokatfirmaets behandling af dennes personoplysninger, opfordres den registrerede til at kontakte Advokatfirmaet v/advokat Jacob Tøjner på: jt @ sanktpetri-advokater . dk

Den registrerede har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til sine rettigheder og over Advokatfirmaets behandling af den pågældendes personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

AI translation of the text into English:

**Attorney Assistance from Attorney Jacob Tøjner**

**Experience**

Jacob Tøjner has been active in the legal industry since the mid-90s. Throughout the years, I have continuously pursued further education and gained extensive experience through interactions with numerous industries and legal subjects.

**Clients**

I exclusively serve VAT-registered business clients and typically do not handle cases for consumers.

**Network**

I have a network of partners and subcontractors who can assist in cases as needed. This is clarified in agreements with you.

I have a broad network of, for example, accountants covering the entire Denmark and can provide network support to you if you are not covered. I naturally collaborate with your advisors in your network.

**Specific Needs**

Whether you want to discuss a case, need an evaluation of a contract, are considering a potential partnership, or inclusion in a company’s ownership circle, etc., these are the types of cases I have dealt with extensively. Reach out, and we’ll talk together, and most importantly, figure out the cost implications together.

**Terms**

Terms for services from Attorney Jacob Tøjner:

Billing for any assistance is based on the time spent on the matter, unless otherwise agreed – or evident from the circumstances – for example: company establishment is billed at fixed prices.

The hourly rate in 2024 is DKK 2,900.00 plus VAT.

An advance is billed at appropriate intervals or when the case is concluded.

Time spent includes all the time I spend on the matter, including, but not limited to: case processing, meetings, phone calls, correspondence, emails, processing of documents, legal research, transportation to and from the client/court, considerations regarding issues in the case, etc.

Legal assistance is provided by Attorney Jacob Tøjner, CVR 28164602.

Payment terms are, unless otherwise agreed, 8 days from the invoice date. Overdue unpaid invoice amounts are subject to interest at 2.4% per commenced month for business clients. Interest is calculated monthly. This involves compound interest.

Amounts on the client account are not interest-bearing to the client, nor are they affected by negative interest rates. Positive interest accrues to the law firm, just as negative interest rates are borne by the law firm.

I am insured through liability insurance company CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 Copenhagen K. My liability as a lawyer is ALWAYS limited to the coverage at any given time on my mandatory liability insurance with the insurance company CNA (currently: annual coverage approx. DKK 2.5 million). Any loss caused by my advice exceeding the liability insurance coverage cannot be claimed against me.

Danish Bar and Law Society’s supervision and disciplinary system – fee complaints: I am – like all lawyers in the country – subject to the Danish Bar and Law Society’s supervision and disciplinary system and the rules of good legal practice, cf. section 126 of the Administration of Justice Act. In addition, the ethical rules for lawyers apply. The rules specifically applicable to the practice of law can be found on the Danish Bar and Law Society’s website www.advokatsamfundet.dk. If you are dissatisfied with my work (behavior complaint) or an invoice from me (fee complaint), a complaint can be brought before the Disciplinary Board, Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K. Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

**Anti-Money Laundering Law**

Lawyers are subject to anti-money laundering laws

Lawyers are subject to anti-money laundering laws, and therefore, we adhere to the principles of ‘KYC,’ which stands for ‘Know Your Client.’

When you request legal assistance, you often need to upload a range of personal information and documents (personal data). The form is not exhaustive as it only concerns you as an individual. Everything required is as a result of the anti-money laundering law, see below for more on personal data.

After receiving your request, we will review it as soon as possible. However, it may take several working days before you receive a response. If your case is urgent, you should call us.

We look forward to assisting you with your case.

**Data Protection | Data Protection Act**

**Registration and Processing of Personal Data**

Attorney Jacob Tøjner, CVR no. 28164602, (“the Law Firm”) operates a law firm from the address Nørregade 45, 1165 Copenhagen K, and receives personal data about clients and other natural persons as part of this.

The Law Firm is responsible (data controller) for the processing of this personal data, and the Law Firm’s processing of personal data is subject to the terms of this Privacy Policy.

**What Personal Data is Stored and Used?**

The Law Firm processes the following categories of personal data about clients, the client’s family members, counterparties, and other natural persons:

– General contact information, including name, address, telephone number, and email address
– IP addresses
– CPR no.
– Identification documentation, if applicable, copy of passport or driver’s license
– Financial and legal information
– Insurance information
– Social and personal information
– Health information
– Criminal information
– Employment information, including any information about union membership

The personal data is processed in digitalized and, in some cases, physical form.

**Purposes of Processing**

The Law Firm processes personal data for the following purposes:

– Providing legal assistance in disputes in ordinary courts, professional and non-professional arbitration, committees, etc.
– Assisting in the implementation of business transactions regarding the Law Firm’s clients, such as business transfers
– Providing legal and related advice to clients within various legal areas falling within the Law Firm’s business areas
– Assisting in the settlement of clients’ legal relationships, such as through the purchase of real estate

The processing of personal data will be limited to what is necessary to fulfill the relevant purpose(s).

**Collection of Personal Data**

Personal data processed by the Law Firm will be i) provided by the data subject himself, ii) received from third parties, such as the courts, public authorities, counterparties and their lawyers, witnesses, or other persons involved in cases handled by the Law Firm, or iii) collected by the Law Firm from public registers, in particular the Land Register, the Personal Register, the CVR Register, and the CPR Register, or iv) collected by the Law Firm from other public sources, including the internet.

**Basis for Processing of Personal Data**

The legal basis for the Law Firm’s processing of personal data is one or more of the following:

– For the purpose of fulfilling an agreement with the client, including an agreement for legal representation in a lawsuit or an agreement for the provision of legal advice
– So that legal claims can be established, enforced, or defended, including, for example, when the Law Firm participates in a lawsuit
– In certain cases where it is necessary for the Law Firm to pursue a legitimate interest, where the interests of the data subject do not take precedence over this
– To comply with anti-money laundering rules applicable to lawyers

**Sharing of Personal Data**

The following natural and legal persons may, to the extent relevant, have access to personal data as part of the Law Firm’s case processing:

– Courts/judges, arbitration tribunals, complaints boards, and public authorities, who can make decisions in pending cases
– Counterpart

ies and their lawyers involved in lawsuits or legal relationships in which the data subject is a party
– Other parties and their lawyers in case complexes handled by the Law Firm
– Banks, real estate agents, and other companies/businesses with a relevant role in the processing of the Law Firm’s cases
– Insurance companies providing legal aid coverage or otherwise representing a party’s interest in a case in which the Law Firm is a party
– Experts and other persons, including witnesses, involved in a case
– Employees at the Law Firm
– Public authorities, who are entitled by law to demand personal data to be disclosed, or to whom the Law Firm has a reporting obligation, for example, in connection with anti-money laundering rules
– Representatives of the Danish Bar and Law Society in connection with supervision in accordance with current regulation for lawyers
– Public authorities, if required by law, including in specific cases for the purpose of combating online fraud and other criminal activities or attempts thereof

Sharing/disclosure occurs only where necessary for the Law Firm’s case processing and related administrative and economically justified tasks, including billing.

Personal data may, when relevant to case processing, be transferred to other countries both within and outside the EU. The Law Firm carefully selects its partners and attaches crucial importance to ensuring that information about cases is always treated confidentially.

**Duration of Storage**

The Law Firm retains the personal data as long as it (i) is relevant to the Law Firm’s performance of its duties, (ii) is necessary to counter any claims that may be brought against the client or the Law Firm, and in addition (iii) as long as it is necessary to safeguard the client’s interests and meet the client’s needs.

As a general rule, personal data is deleted 5 years after the conclusion of the case, but this depends on a specific assessment in each case.

This assessment takes into account the nature of the assistance provided, documentation considerations, relevant legislation, including in particular accounting rules, conflict of interest rules, and general rules on the statute of limitations for property law claims, as well as the client’s need to access the information going forward.

A client can terminate the Law Firm’s assignment at any time, just as an appointment can be terminated by the appointing authority. However, the Law Firm is subject to a number of rules and obligations even in this situation, which makes it necessary to retain the personal data for a longer period.

**Security Measures**

The Law Firm ensures the security of personal data through both technical and organizational security measures to protect the data subject’s information against unauthorized access, manipulation, destruction/deletion, or loss of information.

The Law Firm uses ParagrafPro / Fagerdata ApS as a system provider for processing, and storage of personal data takes place on servers operated in-house.

Data processor agreements have been entered into, guaranteeing the relevant, recommended, and legally prescribed security measures and the resulting protection of the personal data processed by the Law Firm.

The Law Firm has determined that only lawyers and employees of the Law Firm may access personal data to the extent that this is relevant to case processing. Persons at the Law Firm who have access to personal data are subject to confidentiality.

**Rights of the Data Subject**

The natural person about whom the Law Firm retains information, typically the client, has the following rights in relation to the Law Firm:

– Access to find out which personal data about the individual are registered by the Law Firm.
– The right to have incorrect information about the individual registered by the Law Firm corrected.
– The right to have information about the individual deleted by the Law Firm when the registration is no longer necessary for the fulfillment of the purposes above and is not prevented by a task/duty imposed on the Law Firm pursuant to Danish or EU law.
– The right to limit the processing of personal data about the individual when the accuracy or inaccuracy of the personal data cannot be established, or the personal data must be used as evidence.
– Access to have the information that the individual has provided to the Law Firm sent in a structured, commonly used, and machine-readable format, possibly by email, to the individual himself or to a newly appointed lawyer or other third party designated by the individual.

The Law Firm does not inform a person who is not a client about this privacy policy, including the person’s rights under this section, if the Law Firm’s processing of personal data is covered by the Law Firm’s duty of confidentiality, and this would be compromised by the information.

**Amendment of the Privacy Policy**

This privacy policy may be adjusted by the Law Firm from time to time to comply with the current data protection regulations.

**Contact**

If the data subject has objections to the Law Firm’s processing of his or her personal data, the data subject is encouraged to contact the Law Firm c/o Attorney Jacob Tøjner at: jt@sanktpetri-advokater.dk

The data subject also has the right to complain to the Danish Data Protection Agency regarding his or her rights and about the Law Firm’s processing of his or her personal data. For further information, please refer to the Danish Data Protection Agency’s website www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83