Menu

Vilkår

PLIGTINFORMATION OM OS

Advokat Jacob Tøjner er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.  Vi er underlagt følgende Faglige Regler: – reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147; – Vedtægten for Advokatsamfundet; – Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti; – De Advokatetiske Regler; – Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside under Regler. Advokat Jacob Tøjner og Sankt Petri Advokater er desuden omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokat Jacob Tøjner anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Jacob Tøjner samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokat Jacob Tøjner er ansvarsforsikringsselskabet i CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, der tillige omfatter den lovpligtige garantiordning iht. Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

 


BESTILLING & SAGSBEHANDLING

Ved bestilling via ditselskab™ skal du anvende de bestillingsblanketter, som du finder her på sitet. Du skal sende eller aflevere en blanket til advokat Jacob Tøjner, Cvr 28 16 46 02. Jacob Tøjner er en del af kontorfællesskabet Sankt Petri Advokater, men driver egen personlige virksomhed.

Din sag behandles, når vi har modtaget blanketten, de krævede ID kort, kapitalen på selskabet eller dokumentation fra banken herom. Vores bistand er en standardydelse, hvortil der ikke er knyttet konkret advokatrådgivning, medmindre det aftales. Vi har således ikke analyseret, hvorvidt dit valg af for eksempel selskabsform er det mest optimale, i det du som bekendt ikke betaler for denne analyse.


KRAV TIL STIFTER / BESTILLER:

Vi skal modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af dit kørekort eller dit pas. Dette krav følger af “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge”. Er stifter et selskab, skal vi modtage tilsvarende info på selskabet og selskabets ledelse. Se detaljer i forbindelse med bestilling. Denne lov følger vi naturligvis.


KAPITALINDSKUDDET

Ditselskab™ konceptet baseres på, at du indbetaler selskabskapitalen & omkostninger & moms til en af vore klientkonti i en af de banker, hvor vi er repræsenteret. Når kapitalen er bogført modtaget hos os, kan vi registrere selskabet som advokat for dig. Vi modtager herefter CVR nummer, og selskabet er registreret.

Vore ydelser er afhængige af oppetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens onlinesystemer. Derfor må vi naturligvis tage forbehold for performance på dette punkt. Opstår forsinkelse som følge af nedetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan vores ydelse til dig blive forsinket. Som følge heraf, kan vi ikke påtage os ansvaret for forsinkelser. Medmindre vi har aftalt det konkret garanterer vi ikke leveringstid.

Den indskudte selskabskapitalen indestår kun på klientkonto hos os, indtil selskabet er registreret og vi har modtaget selskabets kontonummer direkte fra selskabets bank. Herefter overfører vi hurtigst muligt kapitalen til selskabets nye konto i selskabets bank. Der er naturligvis mulighed for at anvende os med kapitalen beroende i Selskabets bank. Kontakt os for konkret aftale herom.


Lov om behandling af personoplysninger:

Information om personoplysninger, oplysninger om kundeforholdet i og kundens oplysningsforpligtelse overfor Advokat Jacob Tøjner. Det følgende gælder tilsvarende for enkeltstående ekspeditioner eller lignende, selvom der ikke er etableret et egentligt klientforhold mellem klienten og advokat Jacob Tøjner:

Definitioner:

Ved personoplysninger forstås: »Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).« Omfattet af begrebet personoplysninger er herefter oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om det forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer som f.eks. løbenummer.

Ved behandling forstås ifølge lovens § 3, nr. 2: »Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for.« Begrebet behandling omfatter ikke blot – som efter den tidligere gældende registerlovgivning – registrering, opbevaring og videregivelse af oplysninger, men derimod enhver form for håndtering af oplysninger. Begrebet dækker således bl.a. over indsamling, registrering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring, blokering og sletning.

Ved register forstås: »Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag.« Omfattet af bestemmelsens registerbegreb er manuelle registre, såsom fortegnelser, kartoteker, journalkortsystemer og andre samlinger af manuelt materiale, som opbevares struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til de indeholdte personoplysninger.

Ved dataansvarlig forstås: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Den dataansvarlige hos Advokat Jacob Tøjner er advokat Jacob Tøjner.

Behandling og videregivelse af person- og klientoplysninger

A: Indhentning og brug af personoplysninger

Advokat Jacob Tøjner er forpligtet til at indhente en række oplysninger om Klienten til brug for fx identifikation af klienten, for eksempel til anmeldelse/indberetning til myndigheder og opfyldelse af offentligretlige krav til viden om klienten. Dette gælder bl.a. navn, adresser, herunder postadresse, CVR-nummer, oplysninger om klientens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Ved udenlandsk adresse skal tillige indhentes oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer (TIN nummer).

Advokat Jacob Tøjner er endvidere forpligtet til at indhente dokumentation for oplysningerne. I øvrigt indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger, som Advokat Jacob Tøjner efter en risikovurdering, finder er nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

For at sikre, at klienten kan for eksempel etablere kapitalselskab via bistand fra Advokat Jacob Tøjner, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer, oplysninger om LEI kode (legal entity identifier) og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne. Personoplysninger, der er indhentet i henhold til hvidvaskloven, og som ikke er generelle personoplysninger, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endvidere indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger til brug for udbud af advokatydelser af enhver art, fx klientrådgivning, klientbetjening, klientpleje, klientadministration analyser og udvikling af nye produkter og markedsføring.

Der indhentes oplysninger ved oprettelse af kundeforholdet og senere.

Advokat Jacob Tøjner indhenter oplysninger fra danske og internationale offentlige registre, fx CVR-registret og CPR-registret (fx ved adresseændringer).

Desuden kan Advokat Jacob Tøjner indhente oplysninger om en klient eller de reelle ejere fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder fx via internetsøgninger, når det efter en risikovurdering er berettiget.

I forbindelse med indbetalinger til klientkonto tilhørende Advokat Jacob Tøjner af enhver art, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger fra indbetalere, pengeinstitutter og andre med henblik på at overholde gældende lovgivning samt udarbejde eget klientbogholderi udforme kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.

B: Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om klientforhold videregives kun med klientens skriftlige samtykke, eller hvor Advokat Jacob Tøjner er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner kan med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt for advokater og anden lovgivning som fx persondataloven, hvidvaskloven og retsplejeloven uden klientens samtykke fx videregive:

  • Kundeoplysninger til virksomheder, som udfører databehandlingsopgaver, og andre lignende opgaver, herunder administrative opgaver for Advokat Jacob Tøjner.
  • Nødvendige oplysninger til myndighederne om, at klientmidler mistænkes for at være udbytte fra en kriminel handling eller for at være forbundet med finansiering af terrorisme, i de tilfælde hvor der er givet underretning i henhold til hvidvasklovgivningen. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor Advokat Jacob Tøjner er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvaskloven.

C: Indsigt

Klienten har efter persondatalovgivningen ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om klienten Advokat Jacob Tøjner behandler, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner har ret til at kræve betaling for skriftlig information herom efter takster fastsat af justitsministeren. (Bekendtgørelse 2000-06-15 nr. 533 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelser om indsigt.)

En klient, der har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan senere få bekræftet hvilke typer af oplysninger, der kan videregives, til hvilke formål videregivelse kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

D: Fejl i advokat Jacob Tøjner oplysninger

Hvis Advokat Jacob Tøjner bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om klienten, vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.

E: Opbevaring og sletning af oplysninger i henhold til hvidvasklovgivningen

Advokat Jacob Tøjner opbevarer oplysninger indhentet i henhold til hvidvasklovgivningen, herunder identitets- og kontroloplysninger, kopi af foreviste legitimationsdokumenter, relevante transaktionsoplysninger og oplysning om gennemførte undersøgelser. Personoplysningerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, medmindre andet er fastsat i øvrig lovgivning.

Pligt til at give oplysninger til Advokat Jacob Tøjner

Klienten er forpligtet til at meddele Advokat Jacob Tøjner de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Advokat Jacob Tøjners forpligtelser overfor myndigheder fx efter hvidvaskloven. For klientforhold etableret efter 14. oktober 2015 gælder, at klienten ved klientforholdets etablering er forpligtet til at skaffe legitimation i form af fx pas eller kørekort for alle medlemmer af klientens bestyrelse og/ eller direktion og dokumentation for deres adresse. Ændres sammensætninger af bestyrelse og/eller direktion senere gælder en tilsvarende forpligtelse i forhold til nye medlemmer af bestyrelse og/eller direktion.