Menu

UPLOAD DOKUMENTER / UPLOAD ENCRYPTED

Klik på den 'gule knap' og udfyld formularen og tilknyt dine dokumenter. Upload krypteret. [Please push the yellow button, fill out the form and apply your documents; all upload is completely encrypted]

Upload krypteret til ditselskab.dk Upload her
  • Brug denne sikre og trygge adgang til at sende fortrolige dokumenter til Jacob Tøjner
  • Use this safe and secure acces top forward classified documents to Jacob Tojner
  • 100% krypteret
  • 100% encrypted
  • Datacenter er placeret i Danmark
  • Datacenter is placed in Denmark

Upload krypteret til ditselskab.dk

Via ovenstående ‘bestilling’ kan du uploade dokumenter krypteret til ditselskab.dk (advokat Jacob Tøjner) – Vi anvender ovenstående, når du skal sende fortroligt materiale, id kort og tilsvarende til os.  Tak.

Please use the above method to forward all classsified materials to Jacob Tojner. Do NOT forward copies of personal documents by ordinary e-mail. Thank your.

GDPR:

Behandling og videregivelse af person- og klientoplysninger

A: Indhentning og brug af personoplysninger

Advokat Jacob Tøjner er forpligtet til at indhente en række oplysninger om Klienten til brug for fx identifikation af klienten, for eksempel til anmeldelse/indberetning til myndigheder og opfyldelse af offentligretlige krav til viden om klienten. Dette gælder bl.a. navn, adresser, herunder postadresse, CVR-nummer, oplysninger om klientens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Ved udenlandsk adresse skal tillige indhentes oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer (TIN nummer).

Advokat Jacob Tøjner er endvidere forpligtet til at indhente dokumentation for oplysningerne. I øvrigt indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger, som Advokat Jacob Tøjner efter en risikovurdering, finder er nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

For at sikre, at klienten kan for eksempel etablere kapitalselskab via bistand fra Advokat Jacob Tøjner, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer, oplysninger om LEI kode (legal entity identifier) og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne. Personoplysninger, der er indhentet i henhold til hvidvaskloven, og som ikke er generelle personoplysninger, må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endvidere indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger til brug for udbud af advokatydelser af enhver art, fx klientrådgivning, klientbetjening, klientpleje, klientadministration analyser og udvikling af nye produkter og markedsføring.

Der indhentes oplysninger ved oprettelse af kundeforholdet og senere.

Advokat Jacob Tøjner indhenter oplysninger fra danske og internationale offentlige registre, fx CVR-registret og CPR-registret (fx ved adresseændringer).

Desuden kan Advokat Jacob Tøjner indhente oplysninger om en klient eller de reelle ejere fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder fx via internetsøgninger, når det efter en risikovurdering er berettiget.

I forbindelse med indbetalinger til klientkonto tilhørende Advokat Jacob Tøjner af enhver art, indhenter Advokat Jacob Tøjner oplysninger fra indbetalere, pengeinstitutter og andre med henblik på at overholde gældende lovgivning samt udarbejde eget klientbogholderi udforme kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.

B: Videregivelse af oplysninger

Oplysninger om klientforhold videregives kun med klientens skriftlige samtykke, eller hvor Advokat Jacob Tøjner er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner kan med de begrænsninger, der følger af reglerne om tavshedspligt for advokater og anden lovgivning som fx persondataloven, hvidvaskloven og retsplejeloven uden klientens samtykke fx videregive:

  • Kundeoplysninger til virksomheder, som udfører databehandlingsopgaver, og andre lignende opgaver, herunder administrative opgaver for Advokat Jacob Tøjner.
  • Nødvendige oplysninger til myndighederne om, at klientmidler mistænkes for at være udbytte fra en kriminel handling eller for at være forbundet med finansiering af terrorisme, i de tilfælde hvor der er givet underretning i henhold til hvidvasklovgivningen. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor Advokat Jacob Tøjner er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvaskloven.

C: Indsigt

Klienten har efter persondatalovgivningen ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om klienten Advokat Jacob Tøjner behandler, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Advokat Jacob Tøjner har ret til at kræve betaling for skriftlig information herom efter takster fastsat af justitsministeren. (Bekendtgørelse 2000-06-15 nr. 533 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelser om indsigt.)

En klient, der har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, kan senere få bekræftet hvilke typer af oplysninger, der kan videregives, til hvilke formål videregivelse kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

D: Fejl i advokat Jacob Tøjner oplysninger

Hvis Advokat Jacob Tøjner bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om klienten, vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.

E: Opbevaring og sletning af oplysninger i henhold til hvidvasklovgivningen

Advokat Jacob Tøjner opbevarer oplysninger indhentet i henhold til hvidvasklovgivningen, herunder identitets- og kontroloplysninger, kopi af foreviste legitimationsdokumenter, relevante transaktionsoplysninger og oplysning om gennemførte undersøgelser. Personoplysningerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, medmindre andet er fastsat i øvrig lovgivning.

Pligt til at give oplysninger til Advokat Jacob Tøjner

Klienten er forpligtet til at meddele Advokat Jacob Tøjner de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Advokat Jacob Tøjners forpligtelser overfor myndigheder fx efter hvidvaskloven. For klientforhold etableret efter 14. oktober 2015 gælder, at klienten ved klientforholdets etablering er forpligtet til at skaffe legitimation i form af fx pas eller kørekort for alle medlemmer af klientens bestyrelse og/ eller direktion og dokumentation for deres adresse. Ændres sammensætninger af bestyrelse og/eller direktion senere gælder en tilsvarende forpligtelse i forhold til nye medlemmer af bestyrelse og/eller direktion.

↑ gå til toppen af siden