**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Generalforsamling

Opstår behov vedrørende generalforsamlingen, må du række ud til advokat Jacob Tøjner. Ring - den indledende samtale er gratis.

Få en gratis samtale Kontakt Jacob Tøjner
 • Få råd og vejledning af specialistadvokat Jacob Tøjner
 • Erfaringen siden 1990'erne sikrer kvaliteten
 • Rettidig omhu og effektiv eksekvering
 • Få en samtale straks
 • Ring til Jacob Tøjner

Generalforsamling

Hvad sker der på en generalforsamling

På generalforsamlingen træffer ejerne af selskabet beslutninger i kapitalselskabet. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom. Det er derfor de fleste generalforsamlinger hos mi ne 15.000 klienter afholdes på mit skrivebord. Men du kan have behov for at holde en ‘rigtig’ generalforsamling. Behovet kan opstår ordinært eller ekstraordinært. Opstår dit behov må du række ud til advokat Jacob Tøjner. Ring – den indledende samtale er gratis.

Kan man afholde generalforsamling elektronisk

Medmindre vedtægterne bestemmer andet, kan det centrale ledelsesorgan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling. Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at kapitalselskabets centrale ledelsesorgan drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Har du behov for en vurdering i denne anledning, må du række ud til advokat Jacob Tøjner, der kan bistå dig.

Hvem har møderet og stemmeret på generalforsamlingen

Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet på generalforsamlingen. Retten gælder også for ejere af stemmeløse kapitalandele. Vedtægterne kan dog fastslå at de ikke har repræsentationsret. Rettighederne skal ses i lyset af dirigentens ret til at lede generalforsamlingen og sikre dens afholdelse på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har hertil de nødvendige beføjelser, det være sig retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Har du behov for en dirigent til en generalforsamling? Ræk ud til advokat Jacob Tøjner, og få en samtale om dit behov.

Hvor afholdes generalforsamlingen

Generalforsamling skal afholdes på kapitalselskabets hjemsted, medmindre vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes på andet nærmere angivet sted. Er det under særlige omstændigheder nødvendigt, kan generalforsamling i enkeltstående tilfælde afholdes andetsteds. Har du behov for en vurdering i denne anledning, må du række ud til advokat Jacob Tøjner.

Hvad indgår på dagsordenen for generalforsamlingen

Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. I aktieselskaber (dvs. ikke i anpartsselskaber) skal aktionærer skriftligt over for det centrale ledelsesorgan fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager et aktieselskab kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør det centrale ledelsesorgan, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Herudover gælder en række supplerende betingelser. Tag fat i Jacob Tøjner, hvis du har behov for hjælp.

Hvordan laves indkaldelsen til generalforsamlingen

Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. I et ApS med blot 1 direktøren, er det pågældende direktør. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger før generalforsamlingen. Udsættes generalforsamlingen til en dag, som falder mere end 4 uger senere, skal der finde indkaldelse sted til den fortsatte generalforsamling. Herudover gælder en række supplerende betingelser. Tag fat i Jacob Tøjner, hvis du har behov for hjælp.

Hvordan stemmer man på generalforsamlingen

Det fører for vidt at forklare alle utallige metoder til at afgive stemmer på. I normal situationen ved dirigenten, hvor mange stemmer en deltager repræsenterer og herefter at det simpel matematik at tælle stemmerne. Hvor mange stemmer både i antal og i brøk, der skal til at træffe en beslutning, afhænger af beslutningen. Vi kan i den anledning skelne mellem simpelt flertalt (50+%), kvalificeret flertal (66,6+% – 2/3), 9/10-dels flertal eller enighed mellem alle.

Hvad kan advokat Jacob Tøjner bistå med?

Skal I afholde generalforsamling? Er der konflikt? Skal I bruge en erfaren dirigent? Skal I formelt indkalde til generalforsamlingen?

Vi fastlægger sammen – i en sag af denne karakter – en strategi og en procesbeskrivelse. Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83