**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Nyt styresignal vedrørende ophævelse af formueskattekursen

Styresignalet SKM2015.96.SKAT fastlægger praksis vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer fremadrettet efter ophævelsen af pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.

Sammenfatning

Pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er med et ændringscirkulære ophævet med virkning fra den 5. februar 2015.

Styresignalet præciserer, at formueskattekursen fra og med denne dato ikke kan finde anvendelse ved værdiansættelse af aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer.

Baggrund og problemstilling

Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 træder i kraft den 5. februar 2015 og har virkning for værdiansættelse af aktier m.v., hvor det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen, er den 5. februar 2015 eller senere. For andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der opgør den skattepligtige indkomst på grundlag af foreningens formue ved indkomstårets udgang, har cirkulæret virkning fra og med indkomståret 2015.

Formueskattekursen kan derfor fremadrettet ikke anvendes ved værdiansættelsen af aktier og unoterede konvertible obligationer.

Den juridiske vejledning hos Skat indeholder en række henvisninger til cirkulære nr. 185 vedrørende værdiansættelse. Disse henvisninger vil blive justeret ved næste opdatering af Den juridiske vejledning. Vær derfor OBS på at flere afsnit i Den juridiske vejledning, som omhandler værdiansættelse af aktier og unoterede konvertible obligationer efter formueskattekursen, ikke vil være udtryk for SKATs praksis fremadrettet.

Regelgrundlaget

Følgende punkter er ophævet i cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18

17. Aktier og obligationer, der er børsnoterede, ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs (køberkurs) på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt, eventuelt den nærmest forud for dette noterede kurs. Til børsnoterede kurser henregnes de på fondsbørsen fastsatte kurser. Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen. Denne kursberegning foretages i almindelighed på grundlag af selskabets regnskab for det regnskabsår, der er udløbet nærmest forud for det tidspunkt, der er afgørende for skatte- og afgiftsberegningen. I særlige tilfælde må beregningen dog foretages på grundlag af regnskabet for regnskabsåret, der udløber efter afgiftstidspunktet, navnlig i tilfælde, hvor den afgiftspligtige begivenhed er indtruffet ganske kort tid forud for regnskabsårets udløb. Beregningen af kursen sker med anvendelse af de beregningsregler, herunder beregningsfaktorerne, som var kendt på afgiftstidspunktet, hvilket ved gaveoverdragelser vil sige beregningsreglerne for beregning af formueskattekursen pr. 1. januar i det kalenderår, hvori afgiftspligten indtræder.

Ved værdiansættelsen tages der ikke hensyn til vedtægtsmæssige begrænsninger i aktiernes omsættelighed, idet den byrde, der består i, at aktierne skal tilbydes medaktionærer eller selskabet til en vis kurs, modsvares af værdien af en tilsvarende ret til at erhverve til salg udbudte aktier på tilsvarende vilkår. Såfremt en medaktionær, der ikke er lodtager i et bo, udnytter en forkøbs- eller køberet, må man dog acceptere salgssummen.

Ved værdiansættelsen tages der normalt heller ikke hensyn til, om de afgiftspligtige aktier er majoritets- eller minoritetsaktier. Der kan kun undtagelsesvis tages hensyn til en forringelse af selskabets økonomiske forhold i perioden fra udløbet af det regnskabsår, der skal anvendes ved kursberegningen, til det afgørende tidspunkt for skatte- og afgiftsberegningen. Parterne må eventuelt henvises til at lade aktierne vurdere efter reglerne i kildeskattelovens § 16, stk. 3 og 4.

18. Unoterede konvertible obligationer. Når et selskab med unoterede aktier har udstedt konvertible obligationer, er den kurs, der er anvendt ved den seneste formueansættelse, vejledende for værdiansættelsen af både aktierne og de konvertible obligationer, jfr. retningslinjerne herfor i ligningsvejledningen. I øvrigt finder de almindelige regler om værdiansættelse af unoterede aktier tilsvarende anvendelse på sådanne aktier og konvertible obligationer.

SKATs mener:

Med ændringscirkulæret er formueskattekursen og cirkulærets afsnit om aktier, obligationer og konvertible obligationer ophævet.

Det nye: De nævnte værdipapirer, der omfattes af skatte- og afgiftsberegning, skal fastsættes til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for skatte/afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked.

Jeg mener: (ordet “fantastisk” anvendes i det følgende som ironisk betegnelse..)

Fantastisk – før havde man i det mindste nogle faste retningslinjer, nu står man tilbage uden.

TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter er vejledende retningslinjer for værdiansættelse af aktier. Dette cirkulære vil kunne anvendes i tilfælde, hvor cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18 ikke fremadrettet kan anvendes. Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil dog kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for handelsværdien af de overdragne aktier. Det fremgår af cirkulæret, at SKAT ikke er bundet af et resultat beregnet på grundlag af cirkulærets hjælperegel.

Fantastisk – så nu skal vi spørge SKAT hver gang “…det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for handelsværdien..” i modsat fald bliver værdien måske tilsidesat.

I TSS-cirkulære 2000-9 er det angivet, at børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked) skal ansættes til børskursen, og for unoterede aktier (aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked) kan den skattepligtige vælge at anvende cirkulærets vejledende hjælperegel. Efter hjælpereglen indgår bl.a., at værdien af goodwill skal tillægges. Goodwill fastsættes på grundlag af retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10. Se her.

I august 2009 udgav SKAT en ny værdiansættelsesvejledning Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, E nr. 238.  Se her. Det fremgår, at baggrunden for vejledningen bl.a. var, at der var erfaret en række udfordringer ved værdiansættelse af bl.a. virksomhedsandele. Udfordringerne skyldes bl.a., at det er uklart, i hvilke situationer en beregning efter TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10 afspejler markedsværdien, og i hvilke situationer markedsværdien alene kan findes ved at anvende andre værdiansættelsesmodeller.

Værdiansættelsesvejledningen, E nr. 238, erstatter ikke TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10. De nævnte cirkulærer finder fortsat anvendelse, når resultatet af den vejledende hjælperegel kan antages at være et egnet udtryk for aktiernes handelsværdi. De værdiansættelsesmodeller, der er i værdiansættelsesvejledningen, kan anvendes, i det omfang det ligger inden for den mulighed for fravigelse af hjælpereglen, der er angivet i TSS-cirkulære 2000-9.

Hvor gennemføres der få ændringer i Den Juridiske Vejledning?

Først: Afgiftspligtige gaver – Værdiansættelse af gaven

En gaves værdi skal fastsættes til dens handelsværdi på tidpunktet for modtagelse.

“….Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager. Parterne kan anvende skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 finder for gaver modtaget fra og med den 5. februar 2015 ikke anvendelse for så vidt angår aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Ved værdiansættelsen af aktier kan parterne anvende TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning…”

Havelågebeskatning: Gevinst og tab ved fraflytning

At formueskattekursen i midten af 1990’erne blev afskaffet, er f.eks. relevant for at vurdere den nuværende praksis. Da praksis om formueskattekursen ikke længere anvendes, er det SKATs opfattelse, at den praksis ikke længere har betydning ved fastsættelse af handelsværdien ved fraflytning. Fra og med den 5. februar 2015 er formueskattekursen helt ophævet, for så vidt angår aktier og konvertible obligationer.

SKM2014.710.SKAT – Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Ved SKM2014.710.SKAT har SKAT udsendt kapitaliseringsfaktorer gældende fra 1. januar 2015. Disse kapitaliseringsfaktorer vil kunne finde anvendelse på overdragelser foretaget fra 1. januar 2015 frem til offentliggørelsen af ændringscirkulæret, dvs. til og med den 4. februar 2015. For andelsselskaber mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, kan disse kapitaliseringsfaktorer anvendes ved opgørelse af værdien af unoterede aktier til og med indkomståret 2014.

SKAT vil ikke udsende kapitaliseringsfaktorer fremover.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2015-2 i de relevante afsnit. Herefter er styresignalet ophævet.

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *