**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Udskiftning af revisor

Kontakt specialistadvokat Jacob Tøjner nu, og få en indledende samtale om udskiftning af revisor. Din beslutning har betydning.

Få indledende samtale - gratis Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner kender selskabsretten
 • Rettidig omhu og god kvalitet
 • Erfaring siden midten af 90'erne
 • Modne overvejelser & gode råd.
 • Hurtig eksekvering

Udskiftning af revisor

Er selskabet omfattet af revisionspligt?

Hvis et kapitalselskab er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at selskabets årsregnskab skal revideres, skal generalforsamlingen vælge en eller flere godkendte revisorer samt eventuelle suppleanter for disse.

Valg af revisor træffes af generalforsamlingen

Beslutning om udskiftning af revisor træffes på og af en generalforsamlingen – normalt med simpelt stemmeflertal efter § 105. Vi kan bistå med afholdelse af generelforsamling. Vedtægterne kan endvidere tillægge andre ret til at udpege en eller flere revisorer, herunder yderligere revisor.

Den valgte revisor skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen

Den valgte revisor skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen efter Selskabslovens 10, stk. 2.

Anmeldelsespligten påhviler det centrale ledelsesorgan, jf. § 10, stk. 2, og gælder kun revisorer, der skal udføre lovpligtig revision af årsregnskabet.

Ønsker selskabet at benytte en revisor til andre opgaver end egentlig revision – f.eks. til en gennemgang (review), en mellembalance til brug for udlodning af ekstraordinært udbytte, et afsluttende likvidationsregnskab eller selskabsretlige erklæringer, som bl.a. kræves ved kapitalforhøjelser – er der hverken krav om, at denne revisor skal vælges af generalforsamlingen, eller om at den pågældende skal anmeldes til Erhvervsstyrelsens register. Men vedkommende kan godt anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Pligten til fyldestgørende forklaring

Fratræder revisor selv – gælder en pligten til at give den fyldestgørende forklaring

I henhold til selskabslovens § 10, stk. 2, følger det, at der med registreringen eller anmeldelsen af en fratrædende revisor skal vedlægges en fyldestgørende forklaring fra det centrale ledelsesorgan på årsagen til hvervets ophør. Dette gælder kun ved fratræden inden hvervets udløb.

Pligten påhviler det centrale ledelsesorgan

Pligten til at give den nævnte fyldestgørende forklaring påhviler det centrale ledelsesorgan og udspringer af EU direktiver.

Både selskabet & revisor skal underrette Erhvervsstyrelsen

Det kræves, at både selskabet og revisor skal underrette den myndighed, der har ansvaret for det offentlige tilsyn, hvis revisor afsættes eller fratræder inden hvervets udløb, jf. § 146.

Den fyldestgørende forklaring

Der skal sammen med underretningen gives en fyldestgørende forklaring på årsagen hertil. Fratræder revisor inden hvervets udløb, påhviler det selskabets ansvarlige ledelse at sørge for, at registrering eller anmeldelse om revisorskifte vedlægges en fyldestgørende forklaring fra det centrale ledelsesorgan om årsagen til hvervets ophør.

Det beror på de konkrete omstændigheder, hvad der i den givne situation er den fyldestgørende forklaring, som det efter bestemmelsen påhviler det centrale ledelsesorgan at give. Vi hjælper med at udforme den fyldestgørende forklaring.

Kritiske bemærkninger

Såfremt der foreligger kritiske bemærkninger fra revisors side – af enhver art – skal sådanne medtages.

En revisor kan ikke afsættes fordi han har kritiske bemærkninger

Det bemærkes herved, at den revisor, som er valgt til at revidere regnskabet, kun kan afsættes før hvervets udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil, jf. § 146, stk. 1, 2. pkt. Kritiske bemærkninger om økonomi, likviditet, kapitalberedskab og revision kan udgøre et begrundet forhold.

Hermed har vi skrabet i overfladen.

Lad specialistadvokat Jacob Tøjner bistå dig.

Lad os tale sammen og fastlægge jeres behov, lægge en fælles strategi og en procesbeskrivelse. Vi giver en fast pris i næsten alle tilfælde.

Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83