Husk - det koster ikke noget at rette henvendelse!! - det koster først noget, når vi har indgået en aftale..
NyhedSe vores MEST POPULÆRE ETABLERINGSMODEL - tjek HER >>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Mandag den 15. december 2014 åbner det offentlige ejeregister. Reglerne om Det Offentlige Ejerregister blev indført i Selskabsloven i 2009. Det Offentlige Ejerregister kommer til at omfatte oplysninger på bl.a. ejere af kapitalandele i danske selskaber, såfremt de pågældende ejer mere end 5% af selskabet, herunder oplysninger om personer (fysiske og juridiske personer), der besidder mere end 5% af stemmerettighederne i et selskab, enten via ejerskab af andele, via pantsætning eller via en aftale om stemmeret tillagt de pågældende.

Det Offentlige Ejerregister

Mandag den 15. december 2014 åbner det længe ventede offentlige ejeregister.

Længe ventet fordi de regler, der omhandler registeret, blev indført i Selskabsloven i 2009.

Det Offentlige Ejerregister kommer til at omfatte oplysninger på ejere af kapitalandele i danske selskaber, såfremt de pågældende ejer mere end 5% af selskabet, herunder oplysninger om personer (fysiske og juridiske personer), der besidder mere end 5% af stemmerettighederne i et selskab, enten via ejerskab af andele, via pantsætning eller via en aftale om stemmeret tillagt de pågældende.

Er Det Offentlige Ejerregister offentligt?

Ja, Det Offentlige Ejerregister er offentligt tilgængelig information. Kan andre så “se” og tjekke, hvor meget du ejer af et givet selskab? Ja, man kommer til at kunne se, hvem, der ejer mere end 5% af et danske selskab.

Hvad går “Det Offentlige Ejerregister” ud på?

Det Offentlige Ejerregister har til formål at skabe transparens om bl.a. ejerforhold i danske selskaber. Det er ikke indført fordi EU har fundet på det – der er simpelthen tale om selvstændig tankevirksomhed fra danske jurister og politikere.

Det Offentlige Ejerregister har lovhjemmel i Selskabslovens § 58, der lyder således:

§ 58. Selskabet skal, hurtigst muligt efter at selskabet har modtaget meddelelse efter § 55, stk. 1, registrere oplysningerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Stk. 2. Selskabet skal endvidere hurtigst muligt indberette enhver ændring til de oplysninger, som er indberettet efter stk. 1, såfremt ændringen bevirker, at en af grænserne i § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3. Oplysninger modtaget i henhold til stk. 1 og 2 offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Reglerne i kapitel 2 om registrering finder tilsvarende anvendelse.

Hvordan udmøntes det i praksis?

For eksisterende selskaber stiftet den 14. december 2014 eller tidligere:

Sådanne selskaber har ½ år fra 15. december 2014 til at registrere ejerforhold i selskabet pr. 14. december 2014. (Ændres ejerforhold den 15. december 2014 eller derefter, skal ejerforholdene registreres i Det Offentlige Ejerregister med det samme.

For selskaber, der stiftes den 15. december 2014 eller senere:

Ejerforholdene skal registreres i Det Offentlige Ejerregister med det samme.

Hvilken frist er der så for at registrere i Det Offentlige Ejerregister?

Der gælder en generel frist på 14 dage til at registrere ejerforholdet eller ændringer i ejerforholdet i selskabet.

Hvornår skal jeg registrere i Det offentlige ejerregister

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke sørger for registrering efter disse nye regler?

Selskabet får en både. Erhvervsstyrelsen kan – for eksisterende selskaber – nemt konstatere, om Selskabet har registreret sine “ejere”. Efter udløbet af overgangsperioden må det derfor forventes, at Erhvervsstyrelsen udskriver bøder ganske automatisk til selskaber, der ikke er kommet i gang. Evt. efter forudgående påkrav.

Kan du/I få hjælp til registreringen?

Selvfølgelig. Vi har sat os ind i de nye regler, og kan nemt forestå registreringen i dit/jeres selskab. Vi har opstillet en række “normalpriser” herfor, som du kan læse mere om her. (Det bemærkes, at registreringen kan være temmelig kompleks, læs nedenfor mere om “aftaler mellem ejerne (Ejeraftaler / anpartshaver overenskomster / aktionæroverenskomster), så derfor bør du selvfølgelig overveje professionel bistand. Fejlagtig registrering i registret kan ikke udelukkes at få betydning senere i selskabets liv, for eksempel i forbindelse med en exit, hvor selskabet sælges, eller for den enkelte ejeres skattemæssige forhold. – Dette er ikke sagt for at opstille en skræmmekampagne, det er blot en tanke til eftertanke hos dig. Når du således konstatere den temmelig lave omkostning, bør du med andre ord tænke dig om.)

Få hjælp klik her

Hvem er omfattet af de nye regler om Det Offentlige Ejerregister?

Alle eksisterende & nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og P/S’er er omfattet af de nye regler.

 

Vil du gerne modtage denne og lignende information løbende – måske 4 gange om året?

Udfyld følgende og bliv løbende opdateret

Holder du dig opdateret? – tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Hvad skal man registrere?

Man skal registrere “§ 55 – information” om dem, der ejer andele eller besidder stemmerettigheder i selskabet.

Og det er:

§ 55. Enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, skal give meddelelse herom til selskabet, når

1) kapitalandelenes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller

2) ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

Stk. 2. Til besiddelse efter stk. 1 medregnes

1) kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer ved at have den forbindelse, som er nævnt i § 7, og

2) kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om besiddelse og om meddelelse om besiddelse af kapitalandele efter stk. 1 og 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler, som fraviger stk. 1, for så vidt angår aktier i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, herunder regler om kortere meddelelsesfrist.

 

Er man omfattet af § 55 er man “betydelig ejer”.

Hvornår er man omfattet af § 55?

Hvis man ejer mere end 5% af kapitalen i et selskab, eller hvis man besidder stemmeret i selskabet og denne besiddelse udgør mere end 5%. Det samme gælder hver gang man opad eller nedad passerer et 5%-interval. (Altså går fra 5% til 10% etc. eller fra 50% til 45%.) Det samme gælder hvis man passerer 1/3 eller 2/3 dels grænser opad eller nedad.

Herefter skal følgende information registreres:

Hvilken information registreres i det offentlige ejerregister

 

Hvem skal registrere?

Det er Selskabet, der har pligt til at registrere ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister. I mindre selskaber er dette ganske uproblematisk: Vi to ved godt at du ejer 40% og jeg ejer 60% for eksempel. men i andre selskaber med en flerhed af ejere, kan det være problematisk at vide, om A + B har indgået en stemmeretsaftale, hvorefter A mod vederlag til B går fra 16% til 25% af stemmerne. Hvordan skal jeg – som selskab – vide dette, såfremt A + B ikke indvier mig i denne information? Det kan jeg – som selskab – ikke vide.

Mere om stemmeretsaftaler eller stemmeoverførselsaftaler?

Efter Selskabslovens § 80 kan jeg som ejer i et selskab møde på en generalforsamling ved “en fuldmægtig”. En fuldmægtig betyder: en i mit sted. Det kunne (konkret) være en advokat. Det kunne dog også være dig, der måske i forvejen er ejer af selskabet, eller dig, der ikke er ejer af selskabet i forvejen. Under alle ojmstændiger kan vi have aftalt, at jeg tidsubegrænset – uden at være ejer af selskabet – har fuldmagt til at stemme på dine andele i selskabet. Dermed “besidder” jeg stemmerettigheder i selskabet, hvorefter jeg er omfattet af § 55. Omfatter min besiddelse mere end 5% skal jeg herefter lade denne “besiddelse” registrere i Det Offentlige Ejerregister.

Praktiske eksempler:

Skal jeg registre mit ejerskab af mit holdingselskab?

Ja. Du skal registrere, at du ejer dit holdingselskab.

Mit holdingselskab ejer f.x. 50% af datterselskabet – skal dette registreres?

Ja, holdingselskabet skal registreres som ejer af 50% af datterselskabet.

Min kollega og jeg har en aftale om, at jeg har fuldmagt til 1% af hans stemmer, så jeg sikrer mig magten i datterselskabet. Skal dette registreres?

Nej, du skal (i det konkrete eksempel) kun registrere, at holdingselskabet (i eksemplet) ejer 50% af datterselskabet, og du skal registrere, at holdingselskabet besidder 1% af stemmer

Det offentlige ejerregister et tænkt eksempelHvordan bestiller du vores hjælp?

Tjek her, hvor billigt & nemt vi kan hjælpe dig med at slippe for besværet. Det eneste du skal gøre er at følge dette link, skrive en mail og beskrive ejerforholdene, så modtager du et tilbud fra os, du kan overveje.

 

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget