**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Likvidation af Selskab

Ring gratis | Likvidation kan arrangeres på mange nivauer. Fra delvist 'gør-det-selv' til fuld service fra os. Ring

Kontakt Jacob Tøjner for en drøftelse Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat - med erfaring tilbage fra 1990'erne
 • Engageret, populær og dygtig
 • 99% opnår fast pris
 • Nemt, fortroligt, hurtigt og trygt
 • Få en konkret samtale nu

Likvidation af Selskab

Hvad betyder likvidation af selskab

Ved en likvidation nedlukker man et kapitalselskab. Driften afvikles, hvorved forstås, at alle aktiver sælger bedst muligt, og hvorved forstås at de derved indkommende midler anvendes til at betale eventuel gæld i selskabet. En likvidation (som er frivillig (modsat en tvangsopløsning som en tvunget) dvs. korrekt besluttet blandt ejerne af selskabet) skal altyid være solvent. Der skal altså være et overskud tilbage tilsidst, når man afvikler helt.

Hvordan besluttes likvidation af selskab

Likvidation af et selskab er en generalforsamlingsbeslutning. Der skal altså afholdes en generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer beslutning om frivillig opløsning af et kapitalselskab ved likvidation, såfremt andet ikke er fastsat i lovgivningen. Beslutningen træffes med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer, dvs, to- tredjedels flertal. Vi skal bruge selskabets vedtægter og en eventuel ejeraftale, så det kan cleares om det er lovens udgangspunkt, der er gældende eller ej. Du kan anvende denne krypterede funktion til upload.

I tilfælde, hvor opløsning ved likvidation er påbudt i lovgivningen eller kapitalselskabets vedtægter eller af Erhvervsstyrelsen efter denne lov, træffes beslutningen med simpelt flertal.

Hvad er en likvidator

En eller flere likvidatorer træder i ledelsens sted.

Selskabslovens regler om ledelsen finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på en eller flere likvidatorer. Det betyder, at det at være likvidator er forbundet med et ansvar. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Generalforsamlingen vælger en eller flere likvidatorer til at foretage likvidationen af et selskab. Kapitalejere, der ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen, har ret til på generalforsamlingen at vælge en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de øvrige likvidatorer, der er valgt af generalforsamlingen.

Hvordan anmeldes likvidation af selskab

Likvidator skal sikre, at anmeldelse af en beslutning om at træde i likvidation er modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er truffet.
Et selskab, der er i likvidation, skal beholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Hvordan behandles kreditorerne ved likvidation af selskab

Hvis der er kendte kreditorer i selskabet på tidspunktet for likvidationen, skal disse kontaktes direkte så de kan anmelde deres krav. Ved registrering og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system , opfordres alle kapitalselskabets kreditorer til at anmelde deres krav til likvidator senest 3 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Likvidator skal samtidig med anmeldelse af beslutningen om likvidation, meddele alle selskabets kendte kreditorer beslutningen. Likvidator kan tidligst optage boet til slutning, når 3-måneders-fristen i stk. 1 er udløbet. Kan en fordring ikke anerkendes som anmeldt, skal der gives kreditor underretning herom ved anbefalet brev eller ved anden meddelelsesform, hvorved modtagelsen kan dokumenteres med samme grad af sikkerhed. Kreditor skal underrettes om, at spørgsmålet skal indbringes for skifteretten senest 4 uger efter brevet m.v.s afsendelse, hvis afgørelsen ønskes anfægtet. Fordringer, der anmeldes, efter at boet er optaget til slutning, dækkes ved midler, der endnu ikke er udloddet til kapitalejerne.

Hvad sker der under en likvidation

Under likvidationen realiserer Likvidator aktiverne. Og der er voldsomme begrænsninger for, hvad man kan træffe af beslutninger for og om selskabet. Når der i et kapitalselskab er truffet beslutning om at træde i likvidation, kan der ikke træffes beslutning om ændring af de registrerede forhold vedrørende kapitalselskabet bortset fra følgende:

 • Ændring af likvidator.
 • Ændring af selskabets eventuelle revisor, der er valgt til at revidere selskabets årsregnskab m.v.
 • Kapitalforhøjelser.
 • Ændring af vedtægterne som følge af generalforsamlingsbeslutning om at ændre en tidligere beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 • Ændring af selskabets hjemstedsadresse til likvidators adresse, hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med selskabet på den hidtidige hjemstedsadresse, eller hvis de konkrete omstændigheder undtagelsesvis taler herfor.
 • Genoptagelse.
 • Fusion.
 • Spaltning.
 • Grænseoverskridende fusion.
 • Grænseoverskridende spaltning.

Kan man få udbytte ved likvidation af selskab

Kapitalejerne kan vedtage at udlodde udbytte i et selskab i likvidation på baggrund af den seneste godkendte årsrapport. Udlodning af udbytte sker efter de almindelige regler om udbytte og det samme gælder ekstraordinært udbytte. Likvidator indstiller udbyttet til generalforsamlingen.

Hvad er likvidationsprovenu ved likvidation af selskab

Udlodning af likvidationsprovenu til kapitalejerne kan først foretages, når den frist, der er fastsat i den offentliggørelse, jfr. ovenfor, er udløbet og gælden til kendte kreditorer er betalt. Hvis der stilles betryggende sikkerhed, kan a conto-udlodning foretages, inden likvidationen er afsluttet i tilfælde, hvor proklamafristen, jf. ovenfor, er udløbet og kreditorernes eventuelle krav er indfriet. A conto-udlodning kan kræves tilbagebetalt.

Hvornår likvideres et selskab endeligt ved likvidation af selskab

Når bobehandlingen er afsluttet, kan generalforsamlingen træffe beslutningen om endelig likvidation af selskabet.

Bobehandlingen må ikke afsluttes, før eventuelle tvister er endeligt afgjort. Likvidationsprovenuet kan udloddes før eller efter afslutningen af bobehandlingen. Senest 2 uger efter at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af kapitalejerne, skal likvidatorernes anmeldelse heraf være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Likvidationsregnskabet skal følge som bilag til denne anmeldelse. Likvidationsregnskabet skal revideres, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erhvervsstyrelsen sletter herefter selskabet.

Hvad er et likvidationsregnskab

Likvidationsregnskabet er et ordinært regnskab, der kan omfattet perioden fra seneste balancedag og til likvidationens afslutning. Regnskabet kan omfatte en længere periode end 12 måneder. I så fald kaldes likvidationsregnskabet for et kombinationsregnskab.

Hvad kan advokat Jacob Tøjner bistå med?

Jacob Tøjner kan bistå med alt ovenstående.

Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

 

Find også inspiration i Erhvervsstyrelsens vejledning.

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83