Husk - det koster ikke noget at rette henvendelse!! - det koster først noget, når vi har indgået en aftale..
NyhedSe vores MEST POPULÆRE ETABLERINGSMODEL - tjek HER >>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Brug for mere kapital i iværksætterselskabet? Få et overblik over, hvordan man laver en kapitalforhøjelse i et IVS.

Kapitalforhøjelse i IVS.

Denne artikel forudsætter, at du kender iværksætterselskabet, herunder særregler, der gælder for iværksætterselskabet. Kender du ikke disse regler, har jeg skrevet en guide om iværksætterselskabet som sådan, som du kan læse her. (Justeret marts 2018)

NB NYE REGLER -> SIDSTE AFSNIT

Kort om Iværksætterselskabet

Et iværksætterselskab er i realiteten blot et anpartsselskab, der er undergivet visse særregler. Et Iværksætterselskab kaldes IVS eller Iværksætterselskab fordi det skal signalere, at det har en mindre kapital end anpartsselskabet, altså mindre end 50.000 kr. Du ved sikkert allerede, at selskabet kan etableres med et indskud fra 1 krone. Det betyder, at selskabet temmelig nemt kan komme i såkaldt kapitaltab. Vil du vide mere om kapitaltab så læs her.

Mit selskab har behov for mere kapital

Hvis man finder ud af, at selskabet ikke er tilstrækkeligt “rustet” “kapitalmæssigt” eller man finder ud af, at selskabet har lidt et tab, hvorved for eksempel egenkapitalen er tabt, så bør man overveje at retablere eller forhøje selskabets kapital. En af metoderne er at forhøje selskabets anpartskapital. Har man stiftet sit IVS med en kapital på kr. 1.000, og finder man senere ud af, at der er behov for en kapital på f.eks. kr. 20.000, så skal man forhøje anpartskapitalen med kr. 19.000. Dette gøres IKKE ved blot at indbetale kr. 19.000 til selskabets konto. Der gælder en særlig procedure, som skal følges, og der skal gennemføres en formel vedtægtsændring.

Kapitalforhøjelsen kan selvfølgelig gennemføres ved at man selv fremkommer med mere kapital, eller – som det illustreres her, ved at en ekstern investor tilfører kapital og derved opnår en procentuel andel af virksomheden:

kapitalforhøjelse i et selskab

Hvordan får selskabet mere kapital på egenkapitalen?

Først konstaterer vi, at Selskabsloven fastlægger, at det er de helt almindelige regler for anpartsselskaber, der finder anvendelse:

§ 357 a. Lovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber, medmindre andet er fastsat i dette kapitel.

Dernæst konstaterer vi, at opskriften på, hvordan vi laver en kapitalforhøjelse følger direkte af Selskabslovens bestemmelser.

Forhøjelse af kapitalselskabets kapital kan ske ved 1)tegning af nye kapitalandele, 2)overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller 3)udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants. Nye kapitalandele kan ikke tegnes under forbehold eller til underkurs. I denne artikel beskæftiger vi os kun med tegning af nye kapitalandele. (Husk: Det er ikke muligt at ‘kapitalforhøje til 50.000 kr., 49.999 kr. er grænsen.) 2018: Denne regel justeres i 2018 – efter planen 01.07.2018. Læs mere herom nedenfor.

Beslutningsgrundlaget

Selskabsloven fastlægger, at generalforsamlingen træffer beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen. Der skal med andre ord afholdes en generalforsamling i selskabet. Her skal der fremsættes forslag om forhøjelse af kapitalen, og beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele skal angive

 • det mindste og højeste beløb, som selskabskapitalen skal kunne forhøjes med, (Max: 49.999) 2018: Denne regel justeres i 2018 – efter planen 01.07.2018.
 • tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal,
 • hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet,
 • de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som kapitalselskabet skal betale,
 • den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser,
 • kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,
 • tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,
 • fristen for kapitalandelenes indbetaling samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret,
 • eventuelle indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse,
 • om de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og
 • at de nye anparter skal lyde på navn .

Som det fremgår anvender loven ordet “skal”. Det betyder på rent dansk, at ovenstående en opregning af de obligatoriske oplysninger (bortset fra pkt. 11), der skal være indeholdt i beslutningen om kapitalforhøjelse. Uden disse oplysninger, er kapitalforhøjelsen behæftet med fejl.

Justering af vedtægten

Når beslutningsgrundlaget er i orden kan man justere selskabets vedtægt – det vil sige den bestemmelse, hvor vedtægten fastlægger størrelsen af selskabets kapital. I denne eksempel kr. 1.000. Tallet ændres simpelthen til kr. 20.000. Samtidig skal man huske at justere selskabets ejerbog, således at man altid kan “se”, hvem der ejer, hvilke anparter, fra hvornår og med hvor meget.

Aktiver i stedet for kontanter

En kapitalforhøjelse kan normalt gennemføres med kontanter eller med værdier, men ikke i IVS’er. Her kan kun anvendes kontanter. Hvis man skaffer de nødvendige kontanter, f.x. ved et lån, kan man kapitalforhøje kontant, for herefter at lade selskabet erhverve værdierne af en selv, hvorved man får kontanterne retur. Hvorefter man kan aflevere de lånte midler. Man har herefter IKKE lavet et apportindskud, men et kontantindskud. PS: modellen kræver yderligere rådgivning.

Bemærk: planlagte nye regler fra 01.07.18: Man tillader apportindskud i IVS samtidig med beslutning om omdannelse. Læs mere her.

NB Læs om nye regler nedenfor.

 

Holder du dig opdateret? – tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

 

Tegning af nye anparter

I forbindelse med kapitalforhøjelsens gennemførelse, skal den person, der indskyder “tegne” nye anparter.

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Registrering eller anmeldelse til registrering af generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning om forhøjelse af kapitalen efter reglerne i dette kapitel skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 2 uger efter at fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket. Overskrides fristen skal alt gå om. Registrering eller anmeldelse af gennemførelse af en kapitalforhøjelse kan ikke registreres, før den selskabskapital, der skal være indbetalt i henhold til denne lov, eller vedtægterne, er indbetalt. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering, medmindre andet er bestemt i forhøjelsesbeslutningen. Når registrering har fundet sted, anses selskabskapitalen forhøjet med den samlede værdi af kapitalforhøjelsen.

Nye regler fra 1. juli 2018:

Ifølge selskabslovens § 357 a, stk. 2, 2. pkt., kan (idag – jfr. ovenfor, dvs. før 01.07.2018) selskabskapitalen alene indskydes i kontanter i iværksætterselskaber (IVS). Dette gør sig både gældende ved stiftelsen og ved efterfølgende kapitalforhøjelser, hvilke desuden skal opfylde de almindelige krav til kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10, idet bestemmelserne om ApS’er finder anvendelse for IVS’er, medmindre andet er fastsat, jf. selskabslovens § 357 a, stk. 1.

Hvis de nye regler vedtages fra 01.07.2018 som planlagt, indføres det, at der i forbindelse med omregistrering kan foretages indskud af andre værdier end kontanter. Det præciseres således, at forbuddet mod apportindskud i selskabslovens § 357a, stk. 2, 2. pkt. ikke anses for overtrådt, hvis en beslutning om kapitalforhøjelse ved apportindskud træffes i sammenhæng med beslutning om omregistrering, idet begge forhold får retsvirkning fra registreringstidspunktet.

Inden der træffes beslutning om omdannelse fra et IVS til et ApS, skal anpartshaverne gøres bekendt med en vurderingsberetning, der udarbejdes efter selskabslovens §§ 36 og 37, eller en ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 38. Denne vurderingsberetning skal bl.a. indeholde en erklæring om, at den ansatte værdi af apportindskuddet mindst svarer til det aftalte vederlag, dvs. den pålydende værdi af kapitalandele med tillæg af en eventuel overkurs. Formålet er at sikre, at kapitalen kommer reelt til stede i selskabet, således at selskabets kreditorer kan fæste lid hertil, og således at minoritetsdeltagere ikke ved, at deres tegning kommer til at betale en overpris for indskud, som foretages af majoritetsdeltagere.

Indskud end andre værdier end kontakter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi. Efter gældende praksis i Erhvervsstyrelsen er det afgørende aktivets dagsværdi, dvs. aktivets værdi i handel på indskudstidspunktet. Ethvert overdrageligt aktiv, som har en påviselig økonomisk værdi kan indskydes. Det er ikke noget krav, at aktivet står i forbindelse med selskabets formål.

Kapitalforhøjelser i forbindelse med omregistrering er underlagt de almindelige krav for kapitalforhøjelser, herunder selskabslovens § 160 om apportindskud.

 

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Relaterede indlæg

 • Guide: Omdanne IVS til ApS

  Denne artikel handler om omdannelse af iværksætterselskabet til anpartsselskab. I gennem årene har mange oprettet iværksætterselskaber, og efterhånden som tiden går, har mange lyst til at omdanne selskabet til anpartsselskab. Her får du viden om, hvordan man så kommer videre med for eksempel et anpartsselskab. God læselyst. har du spørgsmål, så brug kommentarfelterne.

 • Iværksætterselskabet – 7 gode pointer

  Iværksætterselskabet – Få 7 gode pointer – Få en nem kvalitetsopstart
  – Få gratis support i processen fra advokat Jacob Tøjner +45 33 38 70 76.

 • Guide: Lån til kapitalselskabet – ansvarligt lån

  Denne artikel har fokus på såkaldt ansvarlige lån eller efterstillede lån. Konklusionen er entydig: pas på.

 • Guide: Lån til mit IVS (Iværksætterselskab)

  Denne artikel har fokus på, hvordan du rent praktisk låner penge til dit iværksætterselskab (IVS) og behandler overordnede skattemæssige principper du skal være opmærksom på i denne forbindelse.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget